Хто кого виховує?

Ложки мудрості сімейного виховання

 

Між нами психологами

з миру по ложці

Логічні та розвивальні іграшки

Корекційно-розвивальна програма занять по розвитку творчих здібностей молодших школярів
  Розвиток творчого мислення є умовою успiшного навчання. Але
основнi перешкоди розвитку творчого потенцiалу дiтей
заключаються в вiдсутностi єдиного погляду на природу творчого
мислення i повну вiдсутнiсть навчальних посiбникiв, що
затвердженi мiнiстерством освiти.(Питання висвiтленi в статтi
Т.М. Грединової в журналi "Практична психологiя і соціальна
робота" 1999р. N1)
Крiм того, домiнуючою точкою зору вчителiв середноосвiтнiх
шкiл про тимчасовiсть психологiчних новацiй у школi,
дискримiнує всi новi предмети психологiчного циклу.
Формуючи творчу уяву, мислення, креативнiсть, ми отримуємо
можливiсть розвинути мотивацiйну спрямованнiсть на придбання
нових знань, готовнiсть до реалiазацiї творчого потенцiалу, а
значить готовнiсть до навчальної дiяльностi.
В побудованiй програмi "творчiсть" розумiється як процес
усвiдомлення, вiдкриття чогось нового, ранiше для даної дитини
невiдомого. Творча дiяльнiсть створює нове не тiльки як
зовнiшньо видимий результат, але й внутрiшню побудову розуму чи
почуття (Л.С.Виготський)
В основу програми лягли найбiльш загальнi ознаки творчого
мислення по теорiї Гiлфорда:
- присутнiсть новизни в результатi
- оригiнальнiсть
- вмiння комбiнувати з багатьох можливостей
- вмiння синтезувати i пов'язувати iдеї оригiнальним
шляхом
- бачення проблеми
- мотивацiйна направленiсть дитини на придбання нових
знань
- готовнiсть до реалiзацiї творчого потенцiалу

Програма складається з таких основних роздiлiв:
- розвиток пiзнавальної сфери (увага, пам'ять, логiчне,
образне, абстрактне мислення)
- розвиток творчої уяви, творчого мислення
- розвиток деяких рис творчої особистостi

Зміст занять

Заняття1
Хiд заняття
Нашi заняття будуть проходити раз у тиждень. Ви заведете
загальний зошит для виконання вправ i ведення особистiсного
щоденника, кольорові олiвцi, кольоровий папiр, пластика, на
деякi заняття-ножицi, фарба та iн. Ми не будемо проводити
контрольних робiт i ставити оцінки, все що ви робитимете вiрно i
чудово. Ви вже дорослi i тому ми не будемо смiятись з невдач
iнших.
1. Я прошу Вас на листочках написати своє прiзвище, iм'я,
ваш вiк, вiдповiсти на запитання "Хто я?" (методика "Хто я?").
(Виконання вправи "Крива мавпа") А зараз ми зробимо таку вправу,
для того, щоб дiзнатися як у нас розвинений самоконтроль, для
цього вам необхiдно наказати собi не думати про те, що я вам
скажу: не думайте, будь-ласка, про криву мавпу. Хто не може
справитись з завданням, той повинен плескати долонi. (По
Самоукiной) Зробити аналiз вправи.
2. Лiнгвiстична вправа "Стенографiя" (для виконання вправи
використовується уривок з книги Керолла "Алiса в країнi чудес") Я
буду читати вам уривок одного вiдомого твору. Вам потрiбно
уважно слухати його i "конспектувати" використовуючи замiсть
слiв малюнки чи значки. Ваш час обмежений i тому придумуйте
"свої позначення" швидко. Пiсля того, як ви запишете текст,
вам потрiбно буде його прочитати. (Аналiз вправи: швидкiсть
мислення, увага, продуктивнiсть пам'яті.)
3. (Робота над рефлексiєю) Д/з. Малюнок свого автопортрету
з використанням любих символiчних образiв.Заняття 2
Хiд заняття
Сьогоднi ми поговоримо про нашу пам'ять. Якими
iнструментами ми користуємось, щоб запам'ятати те чи iнше. Ложкою
для їжі, голкою для пошиття. Iснують правила для швидкого
запам'ятовування, якими можна користуватись, як iнструментом для
пам'яті.
1.Їжте слона по частинам(велику кiлькiсть інформації дiлiть на
невеликi частини, пам'ятаючи що увага людини розподiляється
одночасно на обсяг семи знакiв).

2.Не топчiть чужих слiдiв (часто у книзi вашi попередники зали
шають свої особистi позначки на полях, якi заважають вашому
особистому сприйняттю тексту. По можливостi знешкоджуйте цi
позначки i не залишайте своїх).


3. Пiдливайте соусу до корисних i поживних шматочкiв
(iнформацiю, яка потребує додаткової уваги, закрiплюйте у
пам'яті "умовними позначками"

Iснують такi прийоми запам'ятовування:
Вiшалка: його зручно використовувати у випадках, коли
onrpiбно запам'ятати великий ряд чисел. На кожне з них
"повiсьте" значущу для вас подiю. Наприклад: 513-27-11 /перше
число мiсяць мого народження i чортова дюжина, друга комбiнацiя
цифра номер моєї квартири, останнi двi одиницi./
Драбинка: прийом зручно використовувати при необхiдностi
запам'ятовування великого об'єму текстової інформації.
Подiлiть написаний текст на невеликi частини /сходинки/ I
прочитуйте по частинам. Для того, щоб подолати слідуючи сходинки,
необхiдно пройти по попереднiм.
Заняття3
1. Я зачитаю вам слова:
Число хор камiнь гриб кiно парасолька море джмiль лампа рись
Написати слова, якi запам'яталися
2. Я назву вам 5 чисел. Ваше завдання намагатися
запам'ятати їх, а потiм додати перше з другим, отриману суму
записати; потiм додати друге i третє, отриману суму записати, i
та. В такому випадку ви отримаєте чотири суми.
Зачитуються числа:
а/ 5, 2, 7, 1, 4
б/ 3, 5, 4, 2, 5
в/ 7, 1, 4, 3, 2
г/ 2, 6, 2, 5, 3
Ключ
а/ 7 9 8 5
б/ 8 9 6 7
в/ 8 8 7 8
г/ 7 9 7 8
3. Давайте пограємо у таку гру: я буду називати вам слова.
Ви будете слухати i малювати собi значки замiсть слiв так, як
ми це робили на попереднiх уроках. Малюйте до кожного слова
свiй значок розбiрливо i зрозумiло. Пiсля того, як ми закiнчимо
гру ви прочитаєте свої позначки.
Слова: хочу їсти
рiдна людина
веселе свято
одинокiсть
щастя
надiя
стара вчителька
навчальний рiк
4. Римування вiршiв по даним римам: /по Петрусинському/
давай-трамвай
карман-барабан
макарон-макогон
курка-Мурка
вухо-муха
Д/з: Разом з татком i мамою скласти вiршик про свою
родину.

Заняття 4
Хiд заняття.
Сьогоднi ми поговоримо про те, якi ви уважнi. Хто скаже:
якi дверi у нас у школi якого кольору очi у вашого сусiда по
партi скiльки всього сходинок з першого на другий поверх З
цими речами ми стикаємось кожного дня, але iнодi не помічаємо
їх. Вiдомий всiм Шерлом Холмс використовував логiчний метод,
що має назву дедуктивний. Вiн особливий тим, що налiз деталей
основному умовив іду. Наприклад: по особливому кольору глини
детектив мiг визначити мiсцину, з якої прибув до нього
вiдвiдувач.
Я пропоную вам теж вiдчути себе великими майстрами
розшуку i розв'язати декiлька важких кримiнальних справ.
(використовується пiдручник психологiчних задач)
На покинутiй дачi
З настанням осiннiх дощiв сiм'я Вiммер залишила дачу i
повернулася до міста. Ще перед вiд'їздом вони домовилися з
сусiдкою З., що вона доглядала за господарством. За кiлька днiв
пiсля Нового року З. зателефонувала до Вiммера i переляканим
голосом повiдомив, що дачу ограбовано. Відмер негайно звернувся
до iнспектора полiцiї, i незабаром iнспектор вже допитував З. Той
розповiдав:
-Якось уночi я почув пiдозрiлий гомiн. Незважаючи на
сильний мороз, я вiдразу пiдвiвся i попрямував до дачi Вiммера.
Зазирнув у вiкно, але всi шибки замерзли, i я нiчого не змiг
роздивитися. Тодi я продмухав невелику дiрочку у кризi i посвiтив
кишеньковим лiхтариком. У кiмнатi був безлад. Наступного ранку
я зателефонував до Вiммера i все йому розповiв.
- Все зрозумiло, - сказав iнспектор- пiдем зi мною. Як
iнспектор знайшов грабiжника?
(правильна вiдповiдь: у кризi неможливо продмухати дiрочку
з вулицi)
Зникла статуетка
Iванов здає одну iз кiмнат своєї квартири. Вiн
звернувся до iнспектора за допомогою: коли останнi прожилці
виїхали з квартири зникла статуетка. -I ви йому нiчого не
сказали, коли вiн здавав вам ключi?
- Я вiдразу нiчого не помiтив. У списку меблiв, якi
здає Iванов статуетка не значилась.
- А де вона стояла?
- У цiй шафi. Ось чому я i забув внести цю статуетку до
опису майна.
Iнспектор поїхав на квартиру, яку купив пожилець
Iванова. Той заперечував.
- Що ви, за кого ви мене маєте?
У своєму кабiнетi iнспектор влаштував їм очну ставку,
яка закiнчилась скандалом.
- Злодiй! Я вимагаю вiдшкодування збиткiв, не менше нiж
100 грн.
- Якi збитки? Ця статуетка не варта i 10 грн.
Перебивши сварку iнспектор звинуватив обох у брехнi.
Чому?
(Iванов зробив спробу заробити грошi на дешевiй
статуетцi, а його пожилець, сказавши, що не бачив її, знав
справжню цiну.)
(Задачi з використанням сюжетних малюнкiв)
Д/з. Самостiйно придумати подiбну задачу.Заняття 5
Хід заняття
Розв'язання логiчних задач:
1. Закрiпити в одне цiле 5 коротких цепкiв, використавши при
цьому 6 операцiй. Мал 1.Формула К=(п-1)+2 К=(5-1)+2=6

2. З'єднати всi точки прямими лiнiями не вiдриваючи руки

  1.  З  мiста  А у мiсто В виїхали одночасно два поїзди i
рухаються на зустрiч один одному. Один поїзд рухається зi
швидкiстю 40 км. час, другий 60 км. час. Який поїзд буде
знаходитись ближче до мiста В у момент їх зустрiчi.
2. Батько-син початок-кiнець задача-рiшення сторiнки-
книга
мати-? перший-? бажання-? гiлки-?
5. У будинку 4 поверхи. На кожному поверсi живе сiм'я.
Борисенки живуть над Карпенками, Шевчуки над Черняками,
Карпенки пiд Черняками. Розмiстiть сiм'ї по поверхам.
(вiдповiдь: 1 поверх Карпенки, 2 поверх Черняки, 3 поверх
Шевчуки, 4 поверх Борисенки.)

Заняття 6
Хiд заняття
Iгри для розвитку логiчного мислення.
Вправа 1.
Скажiть, чим вiдрiзняється тарiлка вiд човна.
Вправа 2.
З трьох названих слiв знайдiть два, що мають спiльну
ознаку: собака, помiдор, сонце.
Вправа 3.
Доберiть як можна бiльше аналогiв до слова ВЕРТОЛIТ (Що
найбiльше схоже на вертолiт).
Вправа 4.
Якi слова є протилежними слову ДIМ.
Вправа 5.
Назвiть предмети, якi можуть виконувати одночасно
протилежнi функції (наприклад ДВЕРI: можуть закриватися i
вiдкриватися).
Вправа 6.
Яким словом можна поєднати два слова: ЛОПАТА i АВТОМОБIЛЬ
КНИЖКА i ПОДОРОЖ
Вправа 7.
Якi iснують способи використання предмету КНИГА, ЦВЯХИ,
ПЛЯШКА.
Вправа 8.
Як можна iншими словами сказати НИНІШНЄ ЛIТО БУЛО ДУЖЕ
ТЕПЛИМ.


Вправа 9.
Зробiть перелiк можливих причин названої нижче ситуації:
Я ПОВЕРНУВСЯ ДОДОМУ З МАГАЗИНУ I ПОБАЧИВ, ЩО ДВЕРI МОЄЇ КВАРТИРИ
ВIДЧИНЕНI.ЩО СТАЛОСЯ?
Вправа 10.
Прослухайте розповiдь, i придумайте назву до неї:
Два сина одного чоловiка дуже любили дивитись
телевізор. Траплялось так, що вони забували поїсти, чи зробити
уроки, так були захопленi телевiзiйними передачами. Їх татко
знайшов вихiд з цiєї ситуації: вiн пiдключив телевiзор до
домашньої електростанції, яка працювала при допомозi велосипеда
(для того, щоб працював телевiзор, потрiбно було постiйно
крутити педалi). Пройшло не дуже багато часу i хлопчики
позбавились звички постiйно проводити час перед телевiзором.
Вправа 11.
Скоротiть розповiдь, але так, щоб її змiст залишився
зрозумiлим.
Вправа 12.
Складiть речення, використавши одночасно три слова:
НIЖ, ЧОВЕН, ШКОЛЯР
ВЕДМIДЬ, ОЗЕРО, ОЛIВЦI.

Заняття 7.
Хід заняття
Вправа 1.
Визначте, який буде час, якщо помiняти стрiлки годинника
мiсцями:
1. Без 5 хв. 12 г.(11 г)
2. Без 11 хв. 11 г. (9 г. 54 хв.)
3. 2 г. 31 хв. (6 г. 13 хв.)
4. 6 г. 22 хв. (4 г. 32 хв.)
Вправа 2.
"Переведiть" на українську мову речення з абркадабрської
мови: Глокая куздря читеко будланула бокра i кудрячит бокрьонка.
Васiнтало затуко бленто бантолiто i турiчить фоняко лузу афонiто.
Варкалось, хливкiє шорькi пирялись по навє i хрюкотали зелюки як
мюмзики в навє.
Творче завдання: Зробiть малюнок своєї майбутньої сiм'ї

Заняття 8
Хiд заняття.
Iснують рiзноманiтнi логiчнi фокуси, якi потребують
вмiння логiчно мислити. Їх можна запропонувати для своїх друзiв,
щоб вони могли порозважатися. Наприклад:

"Чарiвна таблиця
I II III IY Y Ця таблиця складається з чисел
16 8 4 2 1 вiд 1 до 30, вписаних
таким способом, 17 9 5 3 3 який
дає змогу показувати нею математичнi 18 10 6 6 5
фокуси.
19 11 7 7 7 Запропонуйте знайомим задумати
будь-яке
20 12 12 10 9 число i нехай покажуть вам
стовпчики,
21 13 13 11 11 де воно знаходиться.
22 14 14 14 13 Для того, щоб відгадати задумане
число
23 15 15 15 15 потрiбно знайти суму чисел, що
починає
24 24 20 18 17 вказаний рядок
25 25 21 19 19
26 26 22 22 21
27 27 23 23 23
28 28 28 26 25
29 29 29 27 27
30 30 30 30 29
31 31 31 31 31

Задача, яка потребує вашої фантазiї:
Один чоловiк мав золотий хрест, прикрашений діамантами.
Він ніколи не цiкавився, скiльки всього дiамантiв виставлено в
хрест, i знав лише одне: якщо полiчити з одного з бокових
кiнцiв або зі верхнього кiнця до основи хреста, то завжди буде
6 дiамантiв. Якось той хрест був вiдданий у ремонт золотих
справ майстру. Той загубив 2 дiаманти i не вставляючи на їхнє
мiсце iнших, повернув хрест полагодженим, тiльки розмiстив
дiаманти по iншому. Власник перелiчив дiаманти по своєму i нiчого
не помiтив. Як майстру вдалося розмiстити дiаманти?

2о Правильна вiдповiдь: Майстер розмiстив
о о 3о о о дiаманти таким чином
1 2 4о 1 2
5о 1
6о 1 3о 1


Заняття 9
Хiд заняття.
Хитромудрi задачi:
1. На столi лежать 3 зовсiм однаковi скриньки. В однiй з
них лежать чорнi кульки, в другiй- чорна i бiла, в третiй-
двi бiлi. На кришках скриньок є написи: 2чорнi, 2бiлi, чорна i
бiла. Про те вiдомо, що кожен з тих написiв не вiдповiдає
дiйсностi.
Чи можете ви, витагнувши наймання кульку (i не
зазираючи до скриньок) визначити, де якi кульки лежать?
Правильна відповідь: Треба витягнути кульку зi
скриньки чорна i бiла, тодi, якщо витягнута кулька має бiлий
колір, то i друга буде бiла, у скрипці з написом двi чорнi має
бути чорна i бiла , а у третiй-двi чорнi.
2. т така iграшка-коробочка: вiдкриєш її, а всередині ще
одна коробочка; вiдкриєш її всерединi ще одна коробочка.
Зробiть таку iграшку з 4 коробочок. У найменшу
внутрiшню покладіть 4 цукерки, додайте по 4 цукерки у кожну з
наступних i 9 цукерок в найбiльшу. Таким чином у 4 коробочках
лежатиме 21 цукерка. Подаруйте цю коробочку другу з умовою
з'їсти цi цукерки лише тодi, коли вiн розподiлить так, щоб у
кожнiй коробцi лежало парне число пар плюс ще одна.
Правильна вiдповiдь: Якщо одну з цукерок iз зовнiшньої
коробочки перекласти до найменшої, внутрiшньої, тодi в цiй
коробцi буде 5 цукерок, тобто 2 пари плюс ще одна. Тодi у слідую
чих коробочках буде також стiльки: парне число пар плюс ще одна.

Заняття 10
Хiд заняття
Твiр-роздум на такi теми: "Як зробити з мухи слона?", "Як
розвести сад на мiсяцi?", "Як зварити кашу з сокири?".
Вашi твори повиннi бути творчi, бути схожими на науковi
роботи. Пропонуйте новi рецепти, iдеї, технологiї. Можливо, ви
захочете намалювати цiкавi малюнки

Заняття 11
Хід заняття
1. Для заняття необхiдний пластилiн.
Сьогоднi ми будемо творцями свiту. Для створення свiту
у вас є чудесний матерiал - свята глина. Вам потрiбно заново
створити наш недосконалий свiт. Створiть своїх тварин, свою
природу, своїх нових людей. Можна працювати у групi не бiльше
трьох чоловiк.
(Заняття проводиться пiд музичний супровiд)
2. Художнi вправи: Моя улюблена музика, Мої фантазiї.

Заняття 12

Хід заняття
Психологiчнi iгри:
"Зобрази, підкажи менi слово". Для одного з гравцiв на
спину вiшається табличка зi словом. Вiн повертається до класу,
щоб iншi прочитали слово. Потiм гравець вибирає одного з учнiв
класу, який буде йому показувати написане слово. Гра
продовжується до тих пiр, поки кожен з гравцiв не спробує себе у
ролi відгадую чого.
"Круглий стiл". Кожен з учасникiв гри повинен
запропонувати логiчну задачу чи ребус, тощо. Усiм iншим
пропонується знайти вiдповiдi на цi задачi.

Заняття 13
Хід заняття
Сьогодні ми пограємо у "СУД"
Гра "Суд" стимулює рольову адаптацiю, можливостi дiтей
спонтанностi та довільності. Розширює тезаурус учнiв у сферi
права.
Для проведення гри проводиться жеребкування, яке дає
змогу обрати дiйових осiб: 5 присяжних, адвоката, прокурора,
суддя, потерпiлi, свiдки, обвинувачений.
Перед проведенням гри учнi ознайомлюються з ситуацiєю, що
призвела до судового процесу i основними функцiями гравцiв. На
попереднє обговорення пропонується 10 хвилин.
Пропонується така ситуацiя: нещодавно у вашому класi
сталася дуже неприємна ситуацiя: невiдомий проник у клас i вкрав
культуру поведiнки. На вашу увагу пропонується розгляд цiєї
справи.
Всi, хто не задiяний у грi безпосередньо виступають у
ролi екекспертiв. Пiдсумки гри пiдводить вчитель.

Заняття 14
Хiд заняття
Гра "Старий покинутий магазин". Пропонується
поподорожувати iз закритими очима.
Уявiть собi, що ви потрапили у старе, незнайоме мiсто.
Навколо Вас старi покинутi будинки. Ви бродите по вулицям i
навколо вас темно. Ви пiдходите до старого покинутого
магазину. Пiдходите до його забруднених вiтрин. Через маленьку
чисту дiрочку у склi ви бачите безлад, що панує у магазинi.
Вам видно полички, кругом багато пилу. Серед всiх поличок i
поламаних меблiв раптом ви побачили покинуту ляльку. Ви
заходите в примiщення магазину i підходите близько до покинутої
iграшки. Вона самотня i сумна. Тепер уявiть, що ви самi є тою
іграшкою. Спробуйте вiдчути її переживання. Вiзьмiть її в руки i
покиньте примiщення магазину. Повернiться з мiста у наш клас.
Опишiть у зошитi.
Тепер уявiть, що ви можете написати свої улюбленi звуки
на магнiтофон. Опишiть i намалюйте свою улюбленi звуки.
Уявiть, як спiває сонце. На що схожий його звук?
Уяви i опиши звучання морозива. Напиши i намалюй свiй
особистий звук.

Заняття 15
Хiд заняття
Бiльшiсть з нас не придiляє значення окремим частинам
нашого тiла. Ми ходимо, вчимося. граємо, спимо, читаємо,
дивимось телевiзор, i не вдумуємося, що при цьому виконують
окремi частини тiла, як вони ведуть себе разом. Ми задумуємось
лише тодi, коли у нас починає щось турбувати: бiль, сверблячка...
Можливо, нам корисно задуматись над такими речами:
1. Що сталося б, якби частини тiла кожен називав по-
своєму.
2. Що було б, якби ми мали здатнiсть перетворюватись
в одну зi своїх частин тiла?
3. Що сталось би з нашою мовою, якщо б її позбавили
виразiв, у яких присутнi назви частин свого тiла?
Спробуємо вирiшити перше питання. Зобразiть схематично
людську фiгуру. Спробуйте назвати кожну частину тiла по-своєму.
Подумайте, чи повнiстю ваша назва вiдображає функцію тої чи iншої
частини тiла.
Тепер спробуйте вiдчуття, якi можуть переживати вашi
окремi частини. Вам вiдомо, що вiдчуває людина, яка iде по
теплому пiску. Уяви собi, що ти-одна велика ступня, що крокує
по піску. Спробуй розiбрати своє тiло. на окремi частини,
подiбно тому, як це роблять, граючи в мозаїку або конструктор.
Цiкаво, що ти будеш вiдчувати, розбираючи i збираючи себе по
особистому бажанню.
Опишiть i намалюйте свої вiдчуття.
Напиши i намалюй, що значить бути язиком.
Для чого людинi язик?
1.
2.
3.
Але крiм цього, якщо ви потрапите в країну язикарiю,
зрозумiєте, що iснує безлiч способiв використання язика.
Якщо у Вас язик заплітається, то краще язик тримати на
ціпку, тд то будете потiм картати себе "Чорт тягнув мене з
язик". Якщо хтось буде чухати язик про вашого товариша, то слiд
наступити йому на язик, і ви одразу побачите що їх - як корова
язиком злизала. Якщо ж ви самi потрапите на язик злим язикам,
то не бiгайте вiд них, висунувши язик, а скажiть їм прямо у
обличчя: "Тіпун тобi на язик". Якщо ж ви захочте знайти спільну
мову з незнайомою людиною, то не потрiбно тягнути її за язик,
може у нього язик на плечi? Краще прикусити язик i дати людинi
вiдпочити. Засвоївши всi цi правила, ви заволодiєте язикарiєю, i
ваш язик завжди буде рожевенький, легкий, гострий, самий
язикастий.
Перетворiть цю розповiдь на просту, без використання
фразеологiчних виразiв, так, як ви їх розумiєте.

Заняття 16
Хiд заняття
Сядьте зручно. Сьогоднi ми будемо багато уявляти.
Уявiть, якими ви будете, коли виростите. Якi у вас будуть
очi
обличчя
волосся
руки
тулуб
лiктi
колiна
ступнi
i все останнє, що прийде на розум.
Наша уява потребує постiйного тренування. Чим бiльше ми
її використовуємо, тим мiцнiше i здоровiше воно стає. Як
любий м'яз його можна згинати i розгинати, розтягувати i
навпаки. Ми можемо стати атлетами уяви.
За допомогою його ми можемо долати рiзнi перешкоди,
перетворитися в любий предмет.
Зробiть глибокий вдих, так щоб по твому тiлу пройшлося
повiтря.
Уяви, що ти збираєшся по драбинцi на гiрку, а
видихаючи-з'їжджаєш. Повтори це декiлька раз.
Тепер подумки привiтайся зо всiма частинами свого тiла.
Приблизно так: привiт, моя рука, здрастуй, мiй мізинчик. Як ти
себе почуваєш,моє колiно? Не обiйди увагою жодну частину свого
тiла.
Тепер уяви, що бедрик сидить на великому пальцi твоєї
ноги. Ось вона повiльно сповзає по ступні, добирається по
нозі, через бедро на живiт, до плеча. Тепер вона лiзе по
твоїй руцi до самого кiнчика пальця. Вона дуже легенька i
втомилась вiд своєї довгої подорожi.
Уяви, що ти обережно кладеш її на землю, щоб вона трiшки
поспала. Напиши листа бедрику i опиши йому свої враження.
Придумай, якого б листа тобi написав вiн.

Заняття 17
Хiд заняття
Уявiть собi, що у вас в головi багато маленьких
кнопочок: кнопка плачу, кнопка смiху, кнопка злостi, кнопка
страху.
Як ви вважаєте, хто нажимає цi кнопки?
Можна сказати скiльки у нас таких кнопочок?
Напишiть назви цих кнопок.
Вибери одну з веселих кнопок i спробуй включати i
виключати її.
Подумай, якщо кнопка у тебе у головi, хто ж на справдi
керує їх роботою?
Підсумки занять підводяться у вигляді виставки малюнків,
творчих робіт.